STRONA GŁÓWNA

Projekt pt. „Włączmy się do działania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest przez Custom Media Group Agnieszka Kędzierska na terenie województwa mazowieckiego, gmin poniżej progu defaworyzacji.

Całkowita wartość projektu: 835 546,50 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 668 437,20 zł
Całkowite dofinansowanie projektu: 793 740,76 zł

Celem projektu Celem projektu jest podwyższona aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia w grupie 60 osób (w tym min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkujących* na terenie województwa mazowieckiego w gminach poniżej progu defaworyzacji w okresie do 31.12.2018 r.

*Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Uczestnicy projektu to 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP;
  • Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy;
  • Osoby bierne zawodowo;

 

Wśród Uczestników Projektu znajdzie się:

  • 48 osób bezrobotnych (w tym min. 29 kobiet);
  • 12 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (w tym min. 8 kobiet);
  • 12 osób biernych zawodowo (w tym min. 7 kobiet);

Wsparcie może być również udzielone osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II

profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem działań aktywizacji zawodowej, tj. staży i pośrednictwa pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci:

1. DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA PROJEKTU – SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM:

Wsparcie przewidziane dla 60 osób.

Zakres: Zadanie obejmuje diagnozę potrzeb zawodowych przygotowaną przez doradcę zawodowego (4h/os., 2 dzień x 2h). Warunkiem rozpoczęcia jest pozytywne przejście rekrutacji. Warunkiem zakończenia jest opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji. Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego. Podczas realizacji projektu przez wnioskodawcę z uczestnikiem projektu zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego. Zakres wsparcie dla osób korzystających z PO PŻ nie będzie powielać działań, które dana osoba otrzymała/uje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących. Wsparcie dla uczestnika projektu będzie realizowane na podstawie diagnozy, podczas której zostanie oceniona sytuacja uczestnika projektu pod względem: umiejętności społecznych, opiekuńczo- wychowawczych, społeczno- zawodowych i wewnętrznej motywacji do zmiany. W diagnozie zostaną wykorzystane narzędzia badawczego takie jak ankieta, wywiad. Każdy uczestnik projektu podczas zadania opracuje indywidualna ścieżka reintegracji. Uczestnik projektu będzie realizować ścieżkę reintegracji edukacyjno- zawodową lub edukacyjno- społeczną.

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:

Wsparcie przewidziane dla 60 osób (8h/os., 4 dzień x 2h)

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie poprzedniego działania, tj. indywidualnej ścieżki reintegracji. Warunkiem zakończenia jest opinia na temat uczestnika projektu wydana przez psychologa w formie pisemnej. Spotkania będą odbywać się w formie ciągłej, do wykorzystania przez uczestnika projektu przez cały okres realizacji projektu. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby korzystające z PO PŻ, a wnioskodawca poinformuje właściwe terytorialnie ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje partnerskie regionalne i lokalne, o których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do realizowanego projektu. Celem wsparcia jest udzielenie pomocy osobom, ze społeczności, która cechuje się bezradnością życiową, a osoby z niej wywodzące się, doświadczają w życiu różnych problemów (natury psychologicznej oraz inne problemy wynikające np. ze stanu zdrowia-w przypadku osób niepełnosprawnych), kryzysów, posiadają trudności w przystosowaniu się. Psycholog udzieli pomocy w przezwyciężeniu/rozwiązaniu tych problemów podczas spotkań, na których nastąpi: zapoznanie się z problemem przez psychologa– a także zrozumienie/uświadomienie danego problemu przez uczestnika projektu, rozpoznanie czynników potrzebnych do dokonania zmiany, określenie konkretnych rozwiązań w celu poradzenia sobie z danym problemem, wsparcie w rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności/kryzysie życiowym, wspomożenie uczestnika projektu w realizowanych przez nich zmianach, udzielenie wsparcia mającego na celu zapobiec potencjalnym zagrożeniom w życiu uczestnika projektu, otrzymanie przez uczestnika projektu potrzebnego wsparcia, impulsu do walki np. z nałogiem, wzrost poczucia własnej wartości u uczestnika projektu. Zastosowane będą zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście spotkań: właściwa lokalizacja szkolenia, spotkania– przemyślany wybór miejsca, zobligowanie osoby prowadzącej spotkanie, szkolenie do oszczędzania energii.

3. POŚREDNICTWO PRACY:

Wsparcie przewidziane dla 24 osób (8h/os., 4 dzień x 2h)

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie poprzedniego działania. Warunkiem zakończenia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. Pośrednictwo realizowane w formie ciągłej, spotkania do wykorzystania przez uczestnika projektu przez cały okres realizacji. Ścieżka reintegracji społeczno- zawodowej wyznaczona dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz osób biernych zawodowo. Wsparcie z udziałem pośrednika pracy odbędzie się w formie indywidualnych spotkań z uczestnikiem projektu, odpowiedzialnym za poszukiwanie wolnych miejsc pracy zgodnych z predyspozycjami uczestnika. Pośrednik udziela informacji o wolnych miejscach pracy, inicjuje i organizuje kontakty z pracodawcami, monitoruje rynek pracy, a także udziela wskazówek jak poruszać się po rynku pracy. Pośrednik pracy odpowiedzialny będzie za poszukiwanie wolnych miejsc pracy zgodnych z predyspozycjami uczestnika projektu (zostaną przedstawione min. 2 oferty pracy).

4. SZKOLENIA ZAWODOWE:

Wsparcie przewidziane dla 60 osób (80h x 45 min./grupę, 10 dni x 8h).

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju i aktywne uczestnictwo w poradnictwie i pośrednictwem pracy. Warunkiem zakończenia jest napisanie testu końcowego na min.60% oraz min.80%obecności. Szkolenia zawodowe realizowane (przez podwykonawcę) są jako usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, której celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Tematyka przeprowadzanych szkoleń ustalana w oparciu o:  indywidualne predyspozycje i potrzeby uczestnika projektu, które mogą być wskazane w opracowaniu o indywidualną ścieżkę rozwoju, bieżącą analizę ofert pracy oraz zawodów deficytowych, na podstawie Barometru Zawodów dla powiatów z subregionu ostrołęckiego (https://barometrzawodow.pl); zapotrzebowania zdiagnozowanych wśród regionalnych pracodawców. Promowane będą szkolenia przypisywane stereotypowi tylko jednej płci. Uczestnicy projektu mogą nabyć kompetencje zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,tj.poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów: zdefiniowanie grupy docelowej,  zdefiniowanie standardów wymagań, weryfikowanie nabycia kompetencji przeprowadzona na podstawie kryteriów oceny po zakończonym wsparciu udzielanego danej osobie (np. egzamin, etc), porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. Weryfikacja kompetencji w formie egzaminu wewnętrznego. Wsparcie osób korzystających z usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym zakończony będzie uzyskaniem kwalifikacji. Wnioskodawca zapewni walidację i certyfikowanie: aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące objęte będą co najmniej systemem wewnętrznego zapewniania jakości, Po walidacji nastąpi certyfikacja przez organ zewnętrzny (posiadający uprawnienia do certyfikowania) w wyniku której uczący się otrzyma od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację( np. certyfikaty), certyfikaty/ dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji będą rozpoznawalne i uznawalne w danym środowisku, sektorze lub branży. Wymagania dotyczące efektów uczenia się składających się na daną kwalifikację, opisane będą w języku efektów uczenia się .

5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:

Wsparcie przewidziane dla 36 osób- 42 godzin/grupę (7 dni x 6h).

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie poprzedniego działania (szkoleń zawodowych). Warunkiem zakończenia jest 80% obecności na treningu. Wybór danej ścieżki wsparcia i udział w tym zadaniu na podstawie opracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju. Wsparcie będzie miało na celu niwelowanie negatywnych postaw wyuczonej bezradności, a także barier w kontaktach społecznych oraz zwiększenie poczucia przynależności do społeczeństwa. Spotkania w grupie przyczynią się do: zwiększenia motywacji uczestnika projektu (zapoznanie się z różnymi rodzajami skutecznych narzędzi służących podniesieniu motywacji, ich wpływem na skuteczne przyswajanie wiedzy, a także komunikację), poprawy w kontaktach społecznych (integracja grupy, oswojenie się z nowymi osobami, praca nad umiejętnościami nawiązywania rozmów z innymi ludźmi, zdolnością do wyrażania jasno własnego zdania, do określania własnych pragnień, czy też przyjmowania krytyki ze strony innych ludzi), przyswojenia nowych metod z zakresu radzenia sobie z emocjami, odreagowaniem napięć emocjonalnych, lepszego radzenia sobie ze stresem (zapoznanie się i ćwiczenia z zakresu różnych narzędzi/ metod radzenia sobie ze stresem, np. podczas rozmów kwalifikacyjnych), niwelacji wyuczonej bezradności/ zmiany postawy życiowej (praca nad bardziej aktywnymi zachowaniami w życiu, m.in. uczestnictwo w innych formach

wsparcia (np. edukacyjnych), zwiększona intensywność w zakresie poszukiwania pracy).

6. WARSZTATY KOMPETENCJI PEDAGOGICZNO-WYCHOWAWCZYCH:

Wsparcie przewidziane dla 24 osób (16h/grupę, 4 dzień x 4h oraz 8h/osobę, 2 dzień x 4h).

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie poprzedniej formy wsparcia (szkoleń zawodowych). Warunkiem zakończenia jest 80% obecności na warsztatach. Wybór danej ścieżki wsparcia i udział w tym zadaniu na podstawie opracowanej indywidualnej ścieżki rozwoju. Wsparcie przeznaczone dla rodziców, których cechą jest m.in. brak umiejętności radzenia sobie z wychowaniem dzieci. Osoby te często pochodzą z rodzin/ tworzą rodziny, u których diagnozuje się m.in. problem alkoholowy, którego konsekwencją są opisane dalej trudności wychowawcze. Podczas spotkań grup z pedagogiem prowadzone będą dyskusje na temat właściwego podejścia do wychowywania dzieci w różnym wieku, zapewnienia należytych warunków psychospołecznych, przedstawione zostaną różne sposoby i narzędzia radzenia sobie z m.in.: problemami wychowawczymi i edukacyjnymi dziecka, które w danej społeczności spowodowane mogą być np. rozbitą rodziną, stosowaniem używek wśród młodzieży, wagarami, ucieczkami, a nawet przedwczesnym zakończeniem edukacji (np. na poziomie gimnazjalnym), problemami z właściwą komunikacją z dzieckiem/ reagowaniem na zachowania destrukcyjne dziecka, problematyczną osobowością. Pedagog wskaże uczestnikowi projektu jakimi sposobami motywować dziecko do nauki /poprawy sytuacji życiowej oraz jak zapobiec pojawianiu się trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Podczas indywidualnych spotkań zostaną wykorzystane narzędzia do indywidualnej współpracy z uczestnikiem projektu z zakresu godzenia życia rodzinnego z zawodowym – Innowacyjne rozwiązanie: podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego- z projektu PO KL: „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina”. Wykorzystane zostanie głównie narzędzie: Indywidualny Plan Godzenia życia zawodowego i rodzinnego(IPG),mający na celu pomóc uczestnikowi projektu w odnalezieniu równowagi między obowiązkami domowymi i pracą. Omówione zostaną również zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w życiu codziennym. Każdy uczestnik projektu opracuje IPG.

7. KURSY JĘZYKOWE:

Wsparcie przewidziane dla 36 osób- 120 godzin x 45 min./grupę (15 dni x 4h).

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie poprzedniej formy wsparcia (trening umiejętności społecznych lub warsztaty pedagogiczne). Warunkiem zakończenia jest napisanie testu końcowego na min.60% oraz min.80% obecności. Z kursu języka angielskiego (głównie na poz. A1/A2, w zależności od dotychczasowych znajomości języka) skorzystają osoby, dla których ta forma wsparcia została wskazana w  indywidualnej ścieżce rozwoju (ścieżka edukacyjno-społeczna). Zajęcia będą prowadzone w gr.9-os.celem osiągnięcia lepszych rezultatów podczas kursów- więcej uwagi prowadzącego zostaje poświęconej pojedynczym osobom. Podczas kursu uczestnicy projektu posiądą umiejętności: słuchania– zrozumienie wyrażeń i najczęściej używanych słów, związanych ze sprawami np.: osoby, rodziny, zakupów, zatrudnienie itp., czytania- prostych tekstów, znalezienia informacji w tekstach dotyczących życia codziennego. porozumiewania się– zdolność do udziału w zwykłej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane uczestnikowi projektu tematy, podtrzymanie krótkiej rozmowy towarzyskiej, samodzielne wypowiadania się- posługiwanie się ciągiem wyrażeń i zdań, by prosto opisać innych ludzi, rodzinę, swoją pracę itp., pisania- krótkich i prostych notatek lub wiadomości wynikających z doraźnych potrzeb. Uczestnicy projektu nabędą kompetencje zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20. Zrealizowane zostaną wymagane etapy: zdefiniowanie grupy docelowej,  zdefiniowanie standardów wymagań, weryfikacja nabycia kompetencji przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin), porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. Wnioskodawca w ramach aktywizacji edukacyjnej gwarantuje udział osobom objętym wsparciem w walidacji/certyfikacji. Nabyte podczas kursu umiejętności zostaną poddane walidacji i ocenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Przeprowadzone zostaną egzaminy TELC lub równoważne w formie pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem, część ustna to rozmowa w języku angielskim. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu.

8. STAŻE ZAWODOWE:

Wsparcie przewidziane dla 24 osób- 40h/tydz. (5 dni x 8h przez 3 miesiące, w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydz).

Zakres: Warunkiem rozpoczęcia jest zakończenie poprzedniej formy wsparcia (trening umiejętności społecznych lub warsztaty pedagogiczne). Warunkiem zakończenia jest pozytywna opinia o uczestniku projektu wydana przez pracodawcę w formie pisemnej. Ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej wyznaczona dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz osób biernych zawodowo. Staże w projekcie będą realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r.w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Realizacja staży zawodowych w oparciu o podstawowe wymogi: umowa stażowa, której jedną stroną będzie co najmniej stażysta, a drugą podmiot przyjmujący na staż, będzie podstawą odbywania stażu. Określać będzie m.in.: wysokość stypendium stażowego, czas trwania stażu, zakres obowiązków uczestnika projektu, a także dane opiekuna stażu, który będzie przydzielony każdemu uczestnikowi projektu. Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, przygotowanym przez podmiot przyjmujący na staż. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Stażysta wykonuje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu jest opracowywana przez pracodawcę ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Osoby niepełnosprawne zostaną przyjęte na staż zawodowy u pracodawców, zapewniających odpowiednie warunki pracy oraz zakres obowiązków odpowiadający możliwościom danej osoby niepełnosprawnej. Opinia wydawana przez pracodawcę, zaświadczenie o ukończeniu stażu, ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie.

W wyniku realizowanego projektu Projektodawca planuje, że co najmniej 18 osób podejmie zatrudnienie (stosunek pracy lub umowy cywilnoprawne lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).

WYJAŚNIENIE POJĘĆ Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

– młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

– dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania umowy uczestnictwa i jednocześnie dzień pierwszej formy wsparcia.

Miejsce zamieszkania – w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

i) osoby niesamodzielne;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (osoby te nie mogą być uczestnikami projektu);

l) osoby korzystające z PO PŻ.