KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Udział w projekcie mogą wziąć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, poniżej progu defaworyzacji oraz należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP;
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy;
 • Osoby bierne zawodowo;

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach, dających pierwszeństwo udziału w projekcie:

 1. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tej osoby nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – + 10 pkt.,
 2. osoby z niepełnosprawnością – + 10 pkt.,
 3. osoby korzystające z pomocy społecznej – + 5 pkt.

Wśród Uczestników Projektu znajdzie się:

 • 48 osób bezrobotnych (w tym min. 29 kobiet);
 • 12 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (w tym min. 8 kobiet);
 • 12 osób biernych zawodowo (w tym min. 7 kobiet);

Wsparcie może być również udzielone osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem aktywizacji zawodowej, tj. staży i pośrednictwa pracy.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy:

 • Zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Wzorem umowy z uczestnikiem projektu dostępnymi na stronie projektu: wlaczmysie.custommedia.pl;
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne oświadczenia i zaświadczenia (dotyczy osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami);
 • Wypełnione, podpisane i opatrzone datą dokumenty dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wlaczmysie@custommedia.pl